Kuinka tule-sairauksia hoidetaan?

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vaivojen hoito on kehittynyt viime vuosisadan aikana huimasti. Nykyään painotetaan erityisesti monialaista hoitoa ja kuntoutusta, mikä tarkoittaa sitä, että sairauden hoidossa yhdistyvät monet eri hoitomuodot, joista vastaavat laajasti terveydenhuollon eri palvelut. pediatricsEsimerkiksi lääkityksen rinnalla käytetään usein toimintakykyä tukevia ja edistäviä hoitomuotoja, kuten fysioterapiaa ja toimintaterapiaa.

Toinen nykyään yleistynyt piirre tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa on potilaan aktiivisuuden ja vastuun painottaminen. Jo pelkkä lääkehoitoon sitoutuminen vaatii potilaalta vastuun ottamista, mutta tämän lisäksi potilasta pyritään alusta asti ohjeistamaan ja kannustamaan aktiiviseen omahoitoon. Parhaimmillaan sairauden hoito on kokonaisvaltaisesti toimintakykyä edistävää, jolla pyritään turvaamaan mahdollisuus normaaliin arkeen sekä säilymiseen työkykyisenä.

Hoitomuodot kattavat monipuolisesti niin kliinisiä hoitomuotoja, erilaisia terapioita kuin potilaan tietoa lisäävää ja asenteita muuttavaa ohjausta ja neuvontaa. Ohessa on esiteltynä muutamia tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitomuotoja Suomessa.

Lääkehoito

Kun lääkitään akuuttia kipua, lääkehoito noudattaa WHO:n porrastettua hoitomenetelmää, jossa kipulääkkeet jaetaan käyttötarkoituksen mukaisiin ryhmiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lääkitys toteutuu seuraavasti:

  • lievä kipu: tulehduskipulääkkeet ja parasetamoli
  • keskivaikea kipu: edellä mainitun lisäksi opioidivaikutuksen analgeetti, esim. kodeiini
  • vaikea, voimakas kipu: vahva opioidilääke

Varsinaiset tuki- ja liikuntaelinsairauksien jakautuvat ATC-luokituksessa kuuteen eri ryhmään. Näitä ovat:

  • tulehduskipu- ja reumalääkkeet
  • lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitetut lääkkeet
  • kihtilääkkeet
  • lihasrelaksantit
  • luukudokseen vaikuttavat lääkkeet
  • muut lääkkeet

Toisinaan tule-sairauksien lääkehoidossa voidaan käyttää myös joitakin masennuslääkkeitä.

Fysioterapia

Akuutin vaiheen jälkeen pyritään keskittymään toimintakyvyn paranemiseen. Yksi hyvin yleinen hoitomuoto on fysioterapia, jolla pyritään sekä poistamaan kipua että parantamaan työ- ja toimintakykyä. Käytännössä tämä tapahtuu fysioterapeutin antamalla ohjauksella ja neuvonnalla sekä terapeuttisella harjoittelulla ja manuaalisella terapialla.

Fysioterapian alkaessa arvioidaan monipuolisesti potilaan terveyttä ja erilaisia toimintarajoitteita, joiden pohjalta laaditaan henkilökohtainen fysioterapiasuunnitelma.

Manuaalisessa fysioterapiassa painottuu potilaan lihas- nivel- ja hermotoimintojen tutkiminen, sekä niiden vaurioiden korjaaminen. Tavoitteena on ensisijaisesti lievittää kipua sekä palauttaa nivelten normaali liikkuminen. Yksinkertaisimmillaan tämä voi olla esimerkiksi hierontaa ja terapeutin suorittamaa liikehoitoa.

Terapeuttisessa harjoittelussa puolestaan potilas toimii itse aktiivisesti hyödyntäen fysioterapiasuunnitelmaan kirjattuja toiminnallisia menetelmiä. Tarkoituksena on vaikuttaa potilaan fyysiseen toimintakykyyn. Fysioterapeutti toimii harjoittelun ohjaajana tarjoten neuvoja ja tukea. Terapeuttista harjoittelua voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmissä, ja usein apuna käytetään erilaisia välineitä, kuten kuntosalilaitteita.

Manipulaatio ja mobilisaatio

Manipulaatiolla tarkoitetaan yksinkertaisesti kehon osan ”niksauttelua”. Toimenpiteessä nivel viedään ääriasentoon passiivisesti ja siihen kohdistetaan ulkoinen voimaimpulssi, joka ylittää hetkellisesti nivelen liikelaajuuden, jolloin nivel lähtee liikkeelle ja voi joskus ”napsahtaa”.

Mobilisaatio on manipulaatiota lievempi liikehoitomuoto, jossa nivel viedään toistuvasti ääriasentoon, jolloin liikelaajuus pyritään saamaan ainoastaan nivelen fysiologiselle liikelaajuudelle. Nivelten liikelaajuus lisääntyy nivelten pehmytkudosten venyttämisen ansiosta.

Manipulaatiohoito on suhteellisen suosittu selkävaivojen hoitomenetelmä. Niskavaivojen manipulaatiohoitoon sisältyy suurempi riski manipulaation kohdistuessa kaularankaan. Tärkeää on hakeutua hoitoon ainoastaan luotettavalle ja koulutetulle manipulaatiohoitajalle. Suomessa näitä ovat OMT-fysioterapeutit, naprapaatit, kiropraktikot ja osteopaatit.

Leikkaus

Toisinaan joudutaan turvautumaan myös ortopedisiin ja traumatologisiin leikkauksiin. Pääsääntöisesti ortopediset leikkaukset ovat kiireettömiä. Näistä yleisimpiä ovat mm. välilevypullistumien hoito, keinonivelleikkaukset sekä nivelsiteiden korjausleikkaukset.

Kiireellisesti päivystyksellisesti leikattavia tiloja ovat muun muassa erilaiset tapaturmien aiheuttamat raajojen murtumat ja muut äkilliset tilanteet, kuten välilevyn pullistuman aiheuttamat vaikeat hermojen puristusoireet.

Leikkaus voidaan suorittaa tilasta riippuen joko perinteisesti tai mikrokirurgisesti mikroskooppileikkauksena. Joissakin tapauksissa leikkausmenetelmänä voidaan käyttää myös paikallispuudutuksessa tehtävää tähystysleikkausta, jolloin potilasta ei tarvitse nukuttaa. Potilaan etuna on myös nopea kotiutuminen; usein kotiin pääsee jo seuraavana päivänä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *